instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Firma Firelink to solidny partner, który posiada niezbędne kwalifikacje, rozległą wiedzę i długotrwałe doświadczenie w przygotowywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) jest dokumentem określającym zasady ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie, budynku bądź zakładzie. Za wdrożenie IBP odpowiedzialny jest zarządca, właściciel bądź użytkownik obiektu.


Kiedy wymagana jest Instrukcja?

 • W budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem
 • Kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich)
 • Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2. Do obiektów tych zaliczane są np. otwarte składowiska odpadów.

Kontakt oraz wycena

Oferujemy usługi związane z tworzeniem i aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Nasz zespół specjalistów posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, co pozwala nam profesjonalnie podejść do każdego zadania związanego z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego obiektu.

Jesteśmy dostępni, aby Ci pomóc! Możesz się z nami skontaktować poprzez telefon lub wiadomość. Aby dokładnie ocenić Twoje potrzeby i przygotować wycenę, potrzebujemy kilku kluczowych informacji, takich jak: powierzchnia użytkowa budynku, liczba kondygnacji oraz przeznaczenie obiektu (czy to budynek mieszkalny, usługowy, czy produkcyjny).


Kontakt

Rozporządzenie wymienia jakie zagadnienia powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu
 • technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom
 • technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz
 • treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 2. odległości od obiektów sąsiadujących,
 3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
 8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów
 10. niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 11. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 12. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 13. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 14. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Opracowujemy Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla takich obiektów jak:
 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki usługowe,
 • centra handlowe,
 • supermarkety,
 • biurowce,
 • szpitale,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • żłobki,
 • hotele,
 • internaty,
 • banki,
 • budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi,
 • zakłady produkcyjne,
 • magazyny,
 • oraz inne obiekty, w których wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Gdzie trzymać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Sporządzona instrukcja przeciwpożarowa powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych tak aby zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby działań ratowniczych. Takim typowym miejscem jej przechowywania będzie całodobowe stanowisko pracy portiera, lub ochroniarza.

Natomiast w obiektach pozostających bez personelu w godzinach nocnych Instrukcję warto trzymać w przeznaczonych do tego celu metalowych szafkach usytuowanych w miejscach zapewniających do nich łatwy i szybki dostęp (miejsce widoczne dla strażaków w godzinach nocnych), a jednocześnie ograniczających możliwość ingerencji osobom nieuprawnionym.